Girard-Perregaux Tourbillon with Three Flying Bridges – Aston Martin Edition unveiled, 18 pcs worldwide